top of page
İmza

AYKAN ÖNEY ARCLINE İÇ VE DİŞ TİCARET TARAFINDAN İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Aykan Öney Arcline iç ve Dış Ticaret (Arcline) tarafından hazırlanmıştır.
1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta numaranız ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz;
İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;
Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz;
a) Kimliğinizi teyit etme,
b) Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
c) Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
ç) Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma,
d) Size sunduğumuz hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlaması
e) Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
f) İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
g) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması
amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.


2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Arcline tarafından, Arcline’a dâhil olan şirketler ile ortaklarımıza, hissedarlarımıza, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil ticari faaliyetimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.


3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLDİĞİ YÖNTEM VE HUKUKİ SEBEBİ
Bu kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; kanunda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülükleri ve veri sorumlusunun meşru menfaati içi zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik veya fiziki yöntemlerle işlenmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir


4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak sizlerin, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir.
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınıza ile ilgili Aykan Öney Arcline İç ve Dış Ticaret'e yazılı olarak başvurmanız halinde talebinizin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşılır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri de ekleyerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, posta ya da noter kanalıyla Aykan Öney Arcline İç ve Dış Ticaret.’nin Ofis: Yeni Mah. 7052 sok. Sarallife Sitesi A1-1 D:2 Silivri/Istanbul / TÜRKİYE adresine ulaştırmanız gerekmektedir. Ayrıca elektronik posta üzerinden info@arcline.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

bottom of page